هیئت مدیره


آقای مهندس سیّد مهدی پژهام

آقای مهندس سیّد مهدی پژهام

ریاست هیئت مدیره، مدیر عامل و مدیریت بخش مطالعاتی و سنجش از راه دور

آقای مهندس آریوبرزن مافی

آقای مهندس آریوبرزن مافی

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیریت بخش معادن

آقای مهندس امین صابرمقدّم

آقای مهندس امین صابرمقدّم

عضو هیئت مدیره و مدیریت بخش اکتشاف معدن

خانم مهندس زهرا امیر چخماقی

خانم مهندس زهرا امیر چخماقی

عضو هیئت مدیره و مسئول دفتر فنی و مهندسی به فر معادن پارس

خانم مهندس زینب ناصریان مطلق

خانم مهندس زینب ناصریان مطلق

عضو هیئت مدیره